Regulamin 2 Rajdu Nordic Walking

Opublikowano: niedziela, 21, sierpień 2016

REGULAMIN II RAJDU TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO NORDIC WALKING PO OTULINIE OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO


Rajd ma charakter rekreacyjny, a nie typowej rywalizacji sportowej.

 

 

I . CEL IMPREZY
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.
2. Propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz „Nordic Walking”.
3. Integracja osób w różnych przedziałach wiekowych powyżej 18 lat.

 

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic przy wsparciu Powiatu Krakowskiego

 

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Rajd Nordic Walking odbędzie się 17.09.2016 r. (sobota).
2. Zbiórka uczestników w Cianowicach o godz. 13.00 (teren RSP obok Pałacu) Spotkanie z instruktorami Nordic Walking.
3. Przewóz uczestników do punktu startu - start: godz.14.00 Ojców / Skała.
4. Meta: Cianowice – Biesiada przy grillu.
5. Rajd odbędzie się na długości ok. 8 km – trasa dla bardziej zaawansowanych uczestników i 5 km – trasa dla mniej zaawansowanych uczestników.
6. Trasa rajdu przebiegać będzie na terenie OPN i jego otulinie.

 

IV. UCZESTNICTWO
1.Uczestnicy  rajdu mają obowiązek stosować się do regulaminu, jak również korzystać wyłącznie z wyznaczonej trasy oraz przestrzegać przepisy ruchu drogowego w przypadku marszu  drogą   przeznaczoną dla ruchu kołowego.
2.Uczestnicy rajdu nie wyprzedzają osoby prowadzącej.
3.Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w autobusie, bądź w innym miejscu.
4.Uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w rajdzie.
5.Każdy uczestnik  bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
6. Zapisanie się do udziału w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.
8.Każdy uczestnik musi posiadać kijki do Nordic Walking.
9.Każdy uczestnik powinien być wyposażony w przewiewne ubranie , wygodne  obuwie (najlepiej za kostkę), skarpety z naturalnego włókna, czapkę.
10.Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
11.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów.
12.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 13.Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać prowadzącym rajd.
14. Wpisowe w postaci darowizny – 15 zł, na konto Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic BS w Wolbromiu O/Skała 21 8450 0005 0020 0211 1766 0001 z dopiskiem ,,Darowizna NW 2016”

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: stowarzyszenie@cianowice.pl lub telefonicznie pod numerem 505 065 841 (od godz. 15.00) do dnia 7 września 2016 r.
2. W zgłoszeniu należy podać /imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie rajdu.
2. Organizator zapewnia transport uczestników (Cianowice - Ojców/Skała).
3. Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestników rajdu, za rzeczy zgubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu rajdu.
7. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
8. Koszty organizacji rajdu pokrywają organizatorzy.
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
8. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 505 065 841